Opłaty

Opłaty związane z udziałem ucznia w zajęciach PW Junior w roku akademickim 2018/19:
1. Zgodnie z § 7 Regulaminu PW Junior bezzwrotna opłata rejestracyjna wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych).
2. Zgodnie z § 2 Regulaminu PW Junior Kierownik PW Junior ustalił, że wysokość opłaty związanej z udziałem Uczestnika w zajęciach PW Junior za cały rok akademicki 2018/19 wynosi 400 zł (słownie: czterysta złotych).
3. Reasumując, za cały rok akademicki 2018/19 łączny koszt ponoszony przez Rodzica wynosi 600 zł (słownie: sześćset złotych).

Terminy płatności:
1. Po zgłoszeniu się wystarczającej liczby osób do wskazanej grupy, na adres mailowy Rodzica podany w arkuszu zgłoszeniowym zostanie wysłana informacja o przydziale do grupy oraz termin płatności bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej (200 zł). Prosimy nie dokonywać żadnych płatności przed otrzymaniem powyższego maila.
2. Termin płatności pierwszej raty opłaty za zajęcia (200 zł) lub całości opłaty za zajęcia
(400 zł), to 31 sierpnia, zaś drugiej raty (200 zł) to 30 września.