Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfiki zajęć robotycznych

Stan na dzień 13.03.2017r., planowana aktualizacja maj 2017r.

Jakie są założenia zajęć z robotyki PW Junior?

Wszystkie założenia zajęć robotycznych znajdują się w Zakładce „Koncepcja”. 

Kto może być uczestnikiem zajęć?

Gimnazjalista lub uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który zostanie umieszczony na Liście Uczestników.

Jakie są kryteria tworzenia grup?

Grupy tworzymy w zależności od wieku Juniora oraz Jego doświadczenia w budowie robotów.

Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w soboty.

Jaka jest tematyka zajęć?

Tematyka zajęć jest ściśle związana z wiedzą nt. robotów mobilnych.

Czy udział w zajęciach jest płatny?

Tak.

Jaka jest wysokość opłat?

  1. bezzwrotna opłata rejestracyjna wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych)
  2. opłata za zajęcia wynosi 400 zł (słownie: czterysta złotych)
  3. opłata za materiały potrzebne do budowy robota wynosi  300zł (słownie: trzysta złotych)

Reasumując, za cały rok akademicki 2016/17 łączny koszt ponoszony przez Rodzica wynosi 900 zł (słownie: dziewięćset złotych).

Co należy przynosić na zajęcia?

 Tak, własny identyfikator, indeks oraz materiały do budowy robota, które Uczestnik będzie sukcesywnie otrzymywał od nas na zajęciach.

Czy są zadawane prace domowe?

Tak.

Czy uczeń liceum może brać udział w zajęciach?

Tak.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w pracowniach Politechniki Warszawskiej. Szczegóły znajdują się w Zakładce „Zajęcia”.

Kto prowadzi zajęcia?

 Pracownicy, doktoranci lub studenci Politechniki Warszawskiej.

Czy zajęcia z robotyki będą kontynuowane w dotychczasowej postaci?

Nie, zmieniamy koncepcję zajęć rozszerzając tradycyjne ćwiczenia i wykłady na PW o wykłady i materiały internetowe oraz konsultacje online. Szczegóły w „Koncepcji” i „Idei” dostępnej w zakładce „Roboty” na naszej stronie internetowej.

Jaki jest cel zmian?

Chcemy, aby zajęcia ćwiczeniowe były bardziej efektywne. Tak, aby Juniorzy czas pobytu na Politechnice Warszawskiej wykorzystywali bardziej na zajęcia praktyczne niż na teorię. Na Uczelni praktyka, zaś w Internecie teoria.

Kto był pomysłodawcą zmian?

Kierownik PW Junior.

Czy odbyły się konsultacje z Rodzicami?

Tak. Od samego początku PW Junior, czyli od ponad 4 lat podczas rozmów przed aulą nr 219 z niektórymi z Rodziców stale analizowaliśmy niektóre rozwiązania zastosowane w programie pilotażowym.

Kto odpowiada za całokształt zajęć z robotyki?

Za całokształt zajęć z robotyki odpowiada Kierownik PW Junior.

Kto ustala program zajęć?

Program merytoryczny został opracowany przez pracowników dydaktycznych Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej we współpracy z pracownikami innych wydziałów PW, szczególnie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz we współpracy ze studentami – członkami bardzo wielu kół naukowych PW.

Jakie wydziały są zaangażowane w zajęcia z robotyki?

Kilka wydziałów, głównie Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej we współpracy z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Jakie studenckie koła naukowe są zaangażowane w zajęcia robotyczne?

Do projektu zostało zaproszonych 50 studenckich kół naukowych, działających na Politechnice Warszawskiej. W okresie pilotażowym (tzn. do czerwca 2017r.) głównie Koło Naukowe Robotyków (KNR z Wydziału MEiL PW) oraz Koło Naukowe Robotyki Bionik (z Wydziału EiTI PW).

Kto będzie prowadził ćwiczenia?

Pod opieką merytoryczną i pedagogiczną pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej członkowie studenckich kół naukowych Politechniki Warszawskiej związanych z robotami, głównie z Koła Naukowego Robotyków (KNR z Wydziału MEiL PW) oraz Koła Naukowego Robotyki Bionik (z Wydziału EiTI PW).

Czy zajęcia będą prowadzić te same osoby, co dotychczas?

Nie.

Na którym wydziale będą odbywały się ćwiczenia?

Na kilku wydziałach, głównie na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

Czy ćwiczenia będą odbywać się tam, gdzie dotychczas?

Nie.

O której godzinie będą odbywać się ćwiczenia z robotyki?

Zajęcia ćwiczeniowe będą odbywać się w różnych godzinach w zależności od grupy. Godziny zajęć w sobotę nie ulegają zmianie.

Czy zajęcia w Internecie oraz konsultacje online zastępują zajęcia tradycyjne?

Nie.

Czy PW Junior ma doświadczenie w organizacji konsultacji online?

Tak, zbliżony system konsultacji online był wykorzystywany przez ostatnie 3 lata podczas organizowanych przez PW Junior wraz z XIV LO im. S. Staszica w Warszawie warsztatów WIC.

Kto zapewnia obsługę informatyczną konsultacji online?

Tak jak do tej pory, Uczniowie i Absolwenci XIV LO im. S. Staszica w Warszawie, w dziedzinie informatyki najlepszej szkoły w Polsce.

Czy konsultacje online są dodatkowo płatne?

Nie.

Kto będzie prowadził wykłady w Internecie?

Wykłady będzie przygotowywać zespół najlepszych pracowników dydaktycznych Politechniki Warszawskiej związanych z dziedziną robotów.

Czego będą dotyczyć konsultacje online?

Tematyka konsultacji online będzie dotyczyć wyłącznie wykładu, który ukazał się tydzień wcześniej na stronie internetowej PW Junior oraz zagadnień, które należy przyswoić zgodnie z przewodnikiem „Co i gdzie można znaleźć w Internecie, aby dobrze przygotować się do zajęć ćwiczeniowych”.

Kto będzie prowadził konsultacje online?

Współpracownicy PW Junior – głównie studenci Politechniki Warszawskiej, którzy będą prowadzić w soboty ćwiczenia na uczelni. 

Czy dostęp do wykładów będzie zabezpieczony hasłem?

Nie.

Kto będzie mógł uczestniczyć w konsultacjach online?

Jedynie Juniorzy, którzy znajdują się na liście Uczestników zajęć robotycznych PW Junior.  

Czy prowadzący wykłady w Internecie będzie prowadził też zajęcia tradycyjne na PW?

Nie, ćwiczenia na PW będą prowadzili studenci, jednak w ścisłej współpracy z prowadzącymi wykłady w Internecie.

Czy podczas wykładu w Internecie będą poruszane te same kwestie, co podczas tradycyjnych wykładów odbywających się w aulach PW?

Nie, wykłady w Internecie będą dotyczyły wyłącznie robotyki, natomiast tradycyjne wykłady odbywające się w auli na terenie PW dotyczą wszystkich dziedzin politechnicznych.

Gdzie na stronie internetowej PW Junior będą umieszczane wykłady internetowe?

W zakładce Roboty – Wykłady – Wykłady internetowe.

Czy wykłady w Internecie będą dostępne tylko w podanym czasie (czwartki od 18:15) czy będzie je można obejrzeć w dowolnym momencie?

Będzie można obejrzeć je w dowolnym momencie przez miesiąc od opublikowania ich na stronie PW Junior.

Czy wykład w Internecie będzie dostępny jedynie w Internecie czy będzie można go pobrać na swój komputer?

Obecna wersja jest pilotażowa i nie ma możliwości pobrania wykładu na własny komputer. Docelowo będzie taka możliwość, ale jedynie dla Juniorów posiadających login i hasło. Oni też otrzymają instrukcję, jak to technicznie zrobić.

Jakie są wymagania sprzętowe dla wykładów online?

W zasadzie na każdym komputerze będzie można obejrzeć wykład, wystarczy jedynie dostęp do internetu.

Czy fragmenty wykładów będą też prowadzone w innych językach?

Tak, ale tylko niektóre. Gdy wykładowca będzie mówił po angielsku pojawią się napisy tłumaczące wykład na język polski.

Czy wszystkie wykłady będą po angielsku?

Nie, tylko niektóre i to tylko fragmenty.

Czy jeśli fragmenty wykładu będą prowadzone w języku obcym, to pojawią się napisy po polsku?

Tak.

Jak będzie można dołączyć się do konsultacji online?

Każdy Uczestnik PW Junior, który w dniu konsultacji będzie na liście Uczestników zajęć PW Junior z robotyki otrzyma od PW Junior mailem 2-3 dni przed dniem konsultacji instrukcję postępowania oraz login i hasło. 

Kiedy Uczestnicy otrzymają instrukcję postępowania dt. konsultacji online?

Każdy Uczestnik PW Junior, który w dniu konsultacji będzie na liście Uczestników zajęć PW Junior z robotyki otrzyma od PW Junior mailem 2-3 dni przed dniem konsultacji instrukcję postępowania oraz login i hasło. 

Czy jeśli zostanę skreślony z listy Uczestników PW Junior, to będę miał dostęp do konsultacji online?

Nie.

Co zrobić, gdy nie można być online w trakcie konsultacji?

Wysłać wcześniej swoje pytania mailem do PW Junior, a studenci udzielą na nie odpowiedzi.

Czy Uczestnicy podczas konsultacji online będą widzieli odpowiadające im osoby, a te osoby Uczestników?

Nie, studentom będzie się wyświetlała jedynie treść pytań a Juniorom jedynie odpowiedź.

Ile osób naraz będzie udzielało odpowiedzi podczas konsultacji online?

W marcu będzie to 8 studentów, przy czym ponad 10 studentów będzie mogło w ciągu 15 minut dołączyć do zespołu odpowiadającego na pytania.

Co zrobić, gdy Junior nie zdąży zadać swojego pytania ze względu na bardzo duże zainteresowanie?

Wysłać swoje pytania mailem do PW Junior, a studenci udzielą na nie odpowiedzi później.

Czy zadawane podczas konsultacji online pytania i odpowiedzi na nie będą potem dostępne w Internecie?

Tak. Po usystematyzowaniu ich pod kątem merytorycznym i po sprawdzeniu pod kątem językowym będą dostępne na stronie internetowej PW Junior.

Jakie są wymagania sprzętowe dla konsultacji online?

Każdy Uczestnik PW Junior, który w dniu konsultacji będzie na liście Uczestników zajęć PW Junior z robotyki otrzyma od PW Junior mailem 2-3 dni przed dniem konsultacji instrukcję postępowania oraz login i hasło. 

Co mogę zrobić, jeśli w domu mam słabe połączenie internetowe, co może utrudnić mi udział w konsultacjach online?

Możesz wysłać wcześniej swoje pytania mailem do PW Junior, a studenci udzielą na nie odpowiedzi.

Czy do konsultacji online Uczestnicy będą musieli mieć komputer z działającymi mikrofonami?

Nie.

Czy do konsultacji online Uczestnicy będą musieli mieć kamerkę internetową?

Nie.

Czy zostanie przeprowadzone szkolenie dla Juniorów z korzystania z konsultacji online?

Nie. Każdy Uczestnik PW Junior, który w dniu konsultacji będzie na liście Uczestników zajęć PW Junior z robotyki otrzyma od PW Junior mailem 2-3 dni przed dniem konsultacji instrukcję postępowania oraz login i hasło. 

Czy planowane są testowe sesje wykładów i konsultacji online, aby sprawdzić czy każdy Uczestnik ma do nich dostęp?

Nie.

Czy zostanie zapewnione wsparcie techniczne przed i w czasie konsultacji online, dla tych, którzy będą mieli problemy z konsultacjami online?

Tak, oczywiście. Podczas konsultacji online będę dyżurować Współpracownicy PW Junior – Uczniowie i Absolwenci XIV LO im. S. Staszica w Warszawie.

Czy z konsultacji online korzysta naraz 1 grupa czy wszyscy Uczestnicy zajęć robotycznych?

Wszyscy Uczestnicy zajęć robotycznych.

Czy konsultacje online będą dostępne tylko dla Uczestników grup robotycznych czy dla wszystkich Uczestników PW Junior?

Tylko dla Uczestników grup robotycznych.

Czy konsultacje online będą przeznaczone tylko dla Uczestników PW Junior czy ogólnie dostępne?

Tylko dla Uczestników PW Junior z grup robotycznych.

Czy istnieje możliwość konsultacji osobistych Juniora z prowadzącymi poza zajęciami?

Nie.

Co zrobić, gdy konsultacje online kolidują z wycieczką szkolną?

Wysłać wcześniej swoje pytania mailem do PW Junior, a studenci udzielą na nie odpowiedzi.

Kto będzie tworzył przewodniki po stronach internetowych?

Wspólnie Prowadzący zajęcia z robotyki PW Junior.

Kto będzie sprawdzał zawartość stron internetowych do przewodnika pod kątem merytorycznym?

Prowadzący zajęcia z robotyki PW Junior.

Gdzie na stronie internetowej PW Junior będzie się pojawiał przewodnik po ciekawych stronach internetowych?

W Zakładce Roboty – Materiały do zajęć.

Czy przewodniki będą zawierały linki do stron w obcych językach?

Też.

Co mam zrobić, jeśli nie znam obcego języka na wystarczającym poziomie, żeby zrozumieć materiały w nim?

Bardzo trudno jest nam odpowiedzieć na to pytanie. Zdecydowana większość materiałów z robotyki w Internecie jest w języku angielskim.

Czy przewodnik będzie dostępny jedynie w Internecie czy będzie można go pobrać na swój komputer?

Będzie go można pobrać na własny komputer.

Czy mogę mieć wpływ na treść przewodnika, jeśli znam ciekawe strony dotyczące robotyki?

Tak, oczywiście. Bardzo chętnie skorzystamy z Twojej wiedzy.

Nakręciłem film, jak buduję robota. Czy możecie go polecić innym Uczestnikom PW Junior?

Tak, prześlij proszę nam swój film lub link, gdzie możemy go zobaczyć w Internecie. Jeżeli będzie OK, to umieścimy go w przewodniku.

Jak będą wyglądały egzaminy na zajęciach?

 Na zajęciach w semestrze letnim 2016/17 nie będziemy egzaminować, jedynie sprawdzać. Pierwszy egzamin zrobimy po zakończeniu semestru.

Jaki jest cel sprawdzianu w semestrze letnim 2016/17?

Chcemy Cię lepiej poznać i dopasować program do Twoich umiejętności. Chcemy zobaczyć, co umiesz, czy przygotowałeś się do zajęć, czy program nie jest zbyt łatwy lub zbyt trudny dla Ciebie. W zależności od Twojej wiedzy i zaangażowania będziesz pracował w zespole z podobnymi do Ciebie Juniorami.

Kto będzie przeprowadzał sprawdzian?

Prowadzący zajęcia z robotyki PW Junior.

Czy studenci mają uprawnienia pedagogiczne, aby móc egzaminować Juniorów?

Studenci studiujący robotykę na Politechnice Warszawskiej swój czas poświęcają na pogłębianie wiedzy z robotyki i budowanie robotów, nie na zdobywania certyfikatów z pedagogiki.

Jak często będą się odbywały egzaminy?

Po każdym semestrze sprawdzimy wiedzę i umiejętności Juniora.

Czy będą oceny z egzaminu na zakończenie roku?

Nie.

Jaki jest cel egzaminowania po każdym semestrze?

W zależności od wyników każdemu Juniorowi zaproponujemy jedno z 4 rozwiązań w kolejnym semestrze: pozostanie w dotychczasowej grupie, zmianę grupy na wyższy lub niższy poziom lub rozstanie się z Robotami PW Junior.

Czy w egzaminach będą mogły uczestniczyć również osoby, które nie są Uczestnikami PW Junior?

Tak.

Czy zajęcia będą prowadzone w języku angielskim?

Tak, ale jedynie kilka minut i tylko w niektórych grupach.

Czy zajęcia będą prowadzone w innym języku obcym niż angielski?

Nie.

Czy należy znać język angielski, aby móc brać udział w zajęciach?

Tak, ale dopiero od przyszłego roku akademickiego.

Ile godzin zajęć będzie prowadzonych po angielsku?

Jedynie kilka minut.

Czy zajęcia będą prowadzone również przez Chińczyków?

Tak.

Dlaczego Chińczycy? A nie inne narodowości?

Ponieważ Chińczycy to 4 nacja wśród studentów Politechniki Warszawskiej.

Czy zajęcia będzie prowadziła też ta Chinka, która kiedyś stemplowała indeksy podczas wykładów?

Tak, ale nie tylko ona m.in. Chińczyk, który odniósł wiele sukcesów w dziedzinie robotów w swoim kraju.

Kiedy zostaną podane szczegóły dt. zajęć ćwiczeniowych w kwietniu?

Niebawem. Obecnie większość czasu poświęcamy na wytłumaczenie idei zajęć niż na uzupełnianie tabel z numerami sal.

Dlaczego w marcu nie odbędą się tradycyjne ćwiczenia na PW?

Z kilku powodów. Potrzebny jest czas na przedstawienie idei i spokojne wytłumaczenie wszystkim Juniorom oraz Ich Rodzicom istoty nowej formuły zajęć. Następnie Juniorzy potrzebują trochę czasu, aby zmodyfikować swój dotychczasowy sposób przygotowania się do zajęć PW Junior, a przede wszystkim swój dotychczasowy tydzień pracy. Gdy już wszyscy będą wiedzieć „o co chodzi z tymi zajęciami”, to dopiero wtedy możemy zaprezentować wykład. Konsultacje online mogą się odbyć dopiero, gdy Juniorzy zapoznają się z przewodnikiem, co i gdzie można znaleźć w Internecie. Dopiero wtedy mogą odbyć się zajęcia ćwiczeniowe na Politechnice Warszawskiej. Po dogłębnej analizie kalendarza ustaliśmy taki harmonogram zajęć.

Dlaczego nie odbyły się zajęcia w styczniu?

Aby zajęcia w nowej formule mogły się odbyć, to proces informowania i wprowadzania ich „w życie” musiałby się rozpocząć w okresie przedświątecznym, czego bardzo chcieliśmy uniknąć.

Dlaczego tych zmian nie można było wprowadzić wcześniej?

W lutym trwała szkolna przerwa semestralna, natomiast styczeń to „najgorętszy” okres na Uczelni – koniec semestru i sesja. Jedyny możliwy termin na wprowadzenie tych zmian to marzec lub dopiero październik. Nie chcieliśmy czekać pół roku na wprowadzenie usprawnień.

Kiedy zostaną odrobione zaległe ćwiczenia styczniowe?

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie PW Junior został wyznaczony dodatkowy termin na odrabianie zajęć ćwiczeniowych jednakowy dla wszystkich Juniorów i jest to 17 czerwca, czyli  ostatnia sobota roku szkolnego.

Czy nastąpi zwrot pieniędzy za brak ćwiczeń w styczniu?

Nie, ponieważ zajęcia zostaną odrobione w dniu 17 czerwca.

Zapewne większość Juniorów w dniu odrabiania zajęć w czerwcu (17.06) będzie na jakimś wyjeździe. Jak ponownie nie stracić zajęć?

W semestrze letnim kalendarz jest bardzo napięty, dlatego trudno nam wskazać inny termin.

Kiedy zostaną odrobione zaległe ćwiczenia marcowe?

Niestety, nie zostaną one odrobione ze względu na napięty harmonogram czasowy. Zajęcia PW Junior mają sprawiać przyjemność. Nie chcemy więc, aby Juniorzy w okresie letnim spędzali zbyt wiele czasu w murach Uczelni.
Zwrócimy pieniądze na konto, z którego dokonywano wpłaty za zajęcia. Jeżeli numer konta uległ zmianie, to prosimy o przesłanie do dnia 31.03.2017r. aktualnego mailem na adres info@pwjunior.edu.pl.

Czy nastąpi zwrot pieniędzy za brak ćwiczeń w marcu?

Tak, zwrócimy pieniądze na konto, z którego dokonywano wpłaty za zajęcia. Jeżeli numer konta uległ zmianie, to prosimy o przesłanie aktualnego mailem na adres info@pwjunior.edu.pl.

Do kiedy zostaną zwrócone pieniądze za brak zajęć w marcu?

Od początku kwietnia będziemy sukcesywnie zwracać pieniądze tak, aby całą operację zakończyć do końca kwietnia.

Dlaczego zajęcia będą odbywać się w inne dni niż podane podczas rejestracji?

Dotyczy to jedynie grup czwartkowych. Terminy zajęć na Politechnice Warszawskiej, które miały się odbywać w soboty, dalej będą się odbywać w soboty. Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na kolejne pytanie.

Czy ćwiczenia robotyczne będą odbywać się w czwartki?

Nie, ćwiczenia czwartkowe zostały przeniesione na sobotę.

Dlaczego zajęcia czwartkowe zostaną przeniesione na sobotę?

Z dwóch powodów. Bardzo wielu Rodziców zwracało się do nas z taką prośbą oraz teraz w czwartki będą odbywać się konsultacje online, co uniemożliwia prowadzenie zajęć tym samym osobom, które prowadzą konsultacje.

Do tej pory miałem zajęcia w czwartki. Kiedy będę miał zajęcia w soboty?

Niebawem każdy uczestnik zajęć w czwartki otrzyma od nas propozycję terminu zajęć w soboty.

Co należy zrobić, gdy po zmianie terminów zajęcia z robotyki nakładają się na zajęcia w innych grupach np. ogólnych?

Napisać w tej sprawie maila na adres info@pwjunior.edu.pl. Każdą taką sytuację będziemy rozpatrywać indywidulanie.

Czy jest możliwość zmiany grupy?

Jeżeli będą wolne miejsce to tak.

Czy numery grup pozostają takie same?

Tak.

Czy można zrezygnować z zajęć?

Tak, zasady rezygnacji z zajęć znajdują się w Regulaminie PW Junior, dostępnym na naszej stronie internetowej.

Czy można się jeszcze zapisać na zajęcia z robotyki?

Tak.

Co należy zrobić, aby teraz zapisać się na zajęcia?

Wypełnić formularz rekrutacyjny oraz napisać maila na adres info@pwjunior.edu.pl, w którym należy podać najbardziej odpowiadający termin zajęć lub numer grupy.

Czy od przyszłego roku akademickiego ulegną zmianie zasady rekrutacji?

Tak.

Jakie będą zmiany w rekrutacji w przyszłym roku akademickim?

Szczegółowe zasady rekrutacji na zajęcia PW Junior podamy w kwietniu.

Dlaczego zmiana formy zajęć nastąpiła dopiero teraz a nie w styczniu, lutym?

W lutym trwała szkolna przerwa semestralna, natomiast styczeń to „najgorętszy” okres na  Uczelni – koniec semestru i sesja. Jedyny możliwy termin na wprowadzenie tych zmian to marzec lub dopiero październik. Nie chcieliśmy czekać pół roku na wprowadzenie usprawnień.  

Czy przed wprowadzeniem zmian odbyły się konsultacje z rodzicami?

Tak. Z niektórymi Juniorami i Ich Rodzicami.

Kiedy można porozmawiać osobiście z kierownikiem PW Junior?

W godzinach pracy sekretariatu.

Czy jest możliwość konsultacji Rodziców z osobami prowadzącymi zajęcia?

Nie.

Czy zajęcia może poprowadzić osoba wskazana przez Rodzica?

Tak, po akceptacji Kierownika PW Junior.

Dlaczego informacja o koniecznej dodatkowej opłacie za materiały nie była podana w trakcie rejestracji?

Przepraszamy, to był błąd. To nie powinno się zdarzyć. Sposoby rozwiązania tej sytuacji zostały przesłane Rodzicom pod koniec października.  

Czy w nowej formule będą wykorzystane zakupione na początku roku akademickiego materiały do robotów?

Jeżeli wiedza i umiejętności Juniora na to pozwolą to tak.

Dlaczego podczas rejestracji nie było informacji o konieczności wyposażenia Juniora w laptopa?

Dlatego, że założyliśmy, że dla tych nielicznych Juniorów, którzy nie posiadają laptopa przygotujemy komputery Uczelni lub LO im. S. Staszica.

Dlaczego Uczestnik, który ma zajęcia w 2 grupach płaci podwójnie za ten sam wykład?

Od samego początku PW Junior, założeniem jest, aby Junior brał udział tylko w jednych zajęciach ćwiczeniowych, głównie dlatego, aby nie blokował miejsca innym chętnym. Nie możemy zabronić uczestnictwa w kilku grupach, ale staramy się zniechęcać do tego. Zawsze zalecamy uczestnictwo w jednej grupie.

Czy PW Junior wyraziło zgodę na wysyłanie maili bezpośrednio do Juniorów bez wiedzy Rodziców?

Nie, nigdy. Jedyny dopuszczalny przez PW Junior kontakt mailowy z Juniorem to poprzez adres mailowy Rodzica.  

Co zrobić, gdy PW Junior nie odpisuje na maile i nie odbiera telefonów?

Staramy się szybko i sprawnie odpisywać. Zawsze w dniach zajęć, w soboty czynny jest sekretariat, a przed aulą nr 219, w której odbywają się wykłady jest kierownik PW Junior.

Co zrobić gdy wiedza Juniora z matematyki, fizyki i informatyki nie jest na poziomie skończonej 8 klasowej szkoły podstawowej (2 klasy gimnazjum) tak, jak napisane jest w „Koncepcji”?

To jest duży problem – gdzie leży granica minimalnej wiedzy i umiejętności Juniora. Musieliśmy przyjąć jakieś założenie. Nie możemy przygotowywać kilku wariantów wykładów w zależności od poziomu matematyki Juniora. Nie możemy także zbyt zindywidualizować języka konsultacji. Najbliższe zajęcia pokażą, czy nasze założenia są właściwe.

Czy zajęcia są finansowane w inny sposób niż z wpłat Rodziców?

Nie.

Co to jest b-learning?

Forma uczenia się, która łączy zajęcia tradycyjne (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie w internecie (e-learning). Schemat przeprowadzania zajęć w systemie b-learningu polega na przeplataniu zajęć stacjonarnych zajęciami zdalnymi. Bardzo istotna jest również możliwość kontaktu z prowadzącymi online. Z badań wynika, że jest to najbardziej efektywny sposób nauki.

Czy inne instytucje (np. uczelnie) prowadzą zajęcia dla młodzieży w formie b-learningu?

Nie, takie zajęcia są prowadzone jedynie dla studentów lub pracowników. Nasze zajęcia są unikatowe na skalę światową.

Czy planowane są zajęcia w tej formule również z innych dziedzin niż robotyka?

Tak, jeżeli pilotaż zakończy się zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące ogółu zajęć PW Junior znajdują się w Zakładce „O PW Junior”.