Organizator

Zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminem PW Junior (§ 1, ust 2, pkt 12) Organizatorem PW Junior jest Fundacja PW Junior, działająca na zlecenie Politechniki Warszawskiej i na podstawie umowy z Politechniką Warszawską.

FUNDACJA PW JUNIOR
00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75
          adres do korespondencji:
00-726 Warszawa, skrytka poczt. 112
KRS: 0000392611      NIP: 9512345988

Numer rachunku bankowego: 11 1090 1056 0000 0001 2047 8115